Metody kształcenia wykorzystywane w szkołach mają szeroki wachlarz możliwości. Możemy spotkać się z metodami podającymi, w których nauczyciel przekazuje uczniom przygotowane treści. W szkołach pojawiają się również metody problemowe, w których uczniowie samodzielnie rozwiązują pewne trudności i nabywają umiejętności. Wyróżniamy także metody aktywizujące, które pobudzają uczniów do samodzielnej pracy i motywują do działania. Poza nimi można byłoby wymieniać jeszcze wiele innych metod – skupimy się jednak na konkretnej metodzie z ostatniej grupy.

Czym jest drama i o co w niej chodzi?

Jedną z metod aktywizujących, która może być wykorzystywana w nauczaniu-uczeniu się treści kształcenia różnych przedmiotów jest drama. Najlepiej jednak sprawdza się ona podczas nauczania/nauki treści dotyczących więzi międzyludzkich, relacji interpersonalnych oraz problemów społecznych.

W dramie uczniowie wcielają się w role postaci, przedmiotów, zjawisk i działają w wyobrażonym świecie. Przykładem wykorzystania dramy może być czynny udział uczniów w przedstawieniu szkolnym – uczniowie poza wcieleniem się w postać mogą również wystąpić w roli reżysera, scenografa, czy też widowni (uważam, że ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia). Według F. Berezińskiego drama to „metoda oparta na bezpośrednim doświadczeniu uczniów, wykorzystująca zmysły, wyobraźnię, mowę i ruch”. Z kolei B. Niemierko uważa, że drama należy do metod polegających na odgrywaniu ról, w których uczenie się oparte jest na wykonywaniu czynności charakterystycznych dla wybranej roli społecznej – ma to prowadzić do pogłębienia wiedzy uczniów o sobie, ale i o innych osobach. Drama może dotyczyć zarówno zdarzeń autentycznych jak i zmyślonych.

Metoda ta poprzez bardzo szerokie możliwości zastosowania jest niezwykle przydatna w kształtowaniu stosunku uczniów do pewnych wartości, ale również w powstawaniu ich własnych systemów wartości – może więc służyć kształtowaniu poglądów, opinii i postaw. Możliwość znalezienia się ucznia w roli innej osoby pobudza jego wrażliwość, pomaga zrozumieć sprawy dotychczas niezrozumiałe, ale też pozwala na rozwijanie się w nim współczucia.

Drama a inscenizacja

Zauważalne jest podobieństwo dramy z metodą inscenizacji. W obu metodach uczniowie odgrywają role, jednak cele, jakie mają być osiągnięte poprzez zastosowanie tych metod różnią się od siebie. Metoda inscenizacji dąży do rozwiązania określonego problemu, z kolei drama oddziałuje raczej na emocje uczniów oraz w pewnym stopniu na kształtowanie moralnej i uczuciowej strony ich osobowości. Można zatem stwierdzić, że inscenizacja realizuje cele dydaktyczne, zaś drama – głównie wychowawcze.

Dodaj komentarz