Polska jest liderem w delegowaniu pracowników, polskie firmy delegują co roku ponad 400 tys. osób. Najpopularniejsze branże, w której są zatrudniani pracownicy, to  opieka, rolnictwo, budownictwo, IT, outsourcing,  transport. Na czym polega delegowanie pracowników do pracy za granicą?

Delegowanie pracowników za granicę – podstawa prawna

W zakresie delegowania pracowników stosuje się zapisy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz WE L 18 z 21.01.1997 r., s. 1-6).

Definicja delegowania pracowników

Pracownik delegowany, to osoba która przez określony czas wykonuje pracę w innym niż zwyczajowo państwie członkowskim UE. Delegować pracownika można realizując umowę zawartą przez jego pracodawcę z podmiotem zagranicznym prowadzącym działalność na terenie Polski. Delegowanie może odbywać się do oddziału pracodawcy (lub innego przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw). W końcu pracownik może być też delegowany przez agencję pracy tymczasowej.

Na czas wykonywania pracy za granicą musi istnieć stosunek pracy między zlecającym pracodawcą a delegowanym.

Zaświadczenie A1

Osoba która zamierza wykonywać pracę w innym państwie, powinna posiadać  potwierdzony przez właściwy organ państwa zaświadczenie A1, które wskazuje termin, do którego delegowany pracownik podlega szczególnym przepisom dotyczącym pracowników delegowanych.

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Delegowany pracownik musi mieć zapewnione warunki pracy co najmniej na takim poziomie, jaki obowiązuje w państwie delegacji, ale z drugiej strony zastosowanie będą miały  przepisy państwa wysyłającego (jednak tylko w zakresie, kiedy są korzystniejsze niż przepisy państwa w którym wykonywana jest praca). Ponadto przepisy regulują czas pracy i okresy wypoczynku, wymiar płatnych urlopów, a także minimalne wynagrodzenia i stawki za nadgodziny.

Dla osób delegowanych do pracy za granicą, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód pomniejszony o równowartość diet delegacyjnych do danego kraju. Co istotne różnica ta nie może spowodować, że podstawa będzie niższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Warto odnotować także stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie stresu w miejscu zatrudnienia (czerwiec 2018), które wskazuje konieczność kontynuowania prowadzonych przez Inspekcję Pracy szkoleń dla pracodawców na temat przeciwdziałania stresowi i mobbingowi, a także skuteczniejszego włączania w Polsce europejskich porozumień dotyczących stresu, przemocy i nękania w pracy oraz aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej.

 

Dodaj komentarz